f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ลงวันที่ 21/02/2563

วันที่ 8 มกราคม 2563
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรานกระต่าย – หนองกุลา ระหว่าง กม.16+000 – กม.17+000 RT. และ กม.28+100 – กม.29+100 LT. รวมระยะทาง 2.000 กิโลเมตร วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอบางระกำ เป็นประธาน


'