Close
title
f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
 
ข่าวสารทางหลวง
title
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายนิพันธุ์ บุญหลวง เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน กรกฏาคม 2562 ของกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 มอบหมายให้ นายจรูญ เจียมแท้ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม) รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายนิพันธุ์ บุญหลวง เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน กรกฏาคม 2562 ของกระทรวงมหาดไทย
title
รับการตรวจพื้นที่ โดย นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 เข้าตรวจพื้นที่ โครงการขยายช่องจราจรโครงข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีน ทางหลวงหมายเลข 12

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รับการตรวจพื้นที่ โดย นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 เข้าตรวจพื้นที่ โครงการขยายช่องจราจรโครงข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0402 ตอน พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ ระหว่าง กม.232+809 - กม.233+609 เป็น โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
title
ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ได้เรียนเชิญนายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง โครงการขยายช่องจราจรโครงข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ ระหว่าง กม.232+809 - กม.233+759 โดยมี บริษัท แอล.พี.พี.ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้าง เทศบาลนครพิษณุโลก และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดเข้าดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา