Close
title
f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน

วันที่ 8 มกราคม 2563แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรานกระต่าย – หนองกุลา ระหว่าง กม.16+000 – กม.17+000 RT. และ กม.28+100 – กม.29+100 LT. รวมระยะทาง 2.000 กิโลเมตร วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอบางระกำ เป็นประธาน
title
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายนิพันธุ์ บุญหลวง เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน กรกฏาคม 2562 ของกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 มอบหมายให้ นายจรูญ เจียมแท้ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม) รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายนิพันธุ์ บุญหลวง เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน กรกฏาคม 2562 ของกระทรวงมหาดไทย
title
รับการตรวจพื้นที่ โดย นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 เข้าตรวจพื้นที่ โครงการขยายช่องจราจรโครงข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีน ทางหลวงหมายเลข 12

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รับการตรวจพื้นที่ โดย นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 เข้าตรวจพื้นที่ โครงการขยายช่องจราจรโครงข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0402 ตอน พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ ระหว่าง กม.232+809 - กม.233+609 เป็น โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562