f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
กลยุทธ์
ลงวันที่ 12/02/2562

กลยุทธ์

1. บำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดี มีมาตรฐาน

2. พัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายสี่แยกอินโดจีน

3. บริหารการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

4. บริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีคุณภาพ

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

6. พัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศในการทำงาน


'