f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
หมวดทางหลวงพิจิตร
ลงวันที่ 29/10/2561

นายชยากร  แม่นเมือง
หัวหน้าหมวดทางหลวงพิจิตร

นายชยากร  แม่นเมือง
หัวหน้าหมวดทางหลวงพิจิตร

'