f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
หมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก
ลงวันที่ 29/10/2561

นายนฤเทพ  มันตะสูตร
หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก


'