f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
หมวดทางหลวงบึงนาราง
ลงวันที่ 29/10/2561

นายประเทือง  พฤกษะวัน
หัวหน้าหมวดทางหลวงบึงนาราง


'