f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
งานอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 27/06/2562

สิบเอกคงศักดิ์ วงษ์กระสันต์ หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย


'