f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 08/05/2567 5,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 08/05/2567 51,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2567 24,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2567 35,964.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2567 189,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 02/05/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2567 83,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2567 26,570.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 74,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี2567รหัสงาน24100งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข1045 ตอน อุตรดิตถ์-วังสีสูบ กม.4+710–กม.5+308 (RT.),กม.7+000-กม.7+885(RT.),กม.7+364-กม.7+885 (LT.)และกม.8+535-กม.8+873(LT.,RT.)ปริมาณงาน 28,016ตร.ม. 08/05/2567 19,999,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2567 164,159.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2567 23,088.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2567 8,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอน น้ำอ่าง – วังผาชัน ระหว่าง กม.๓๐+๔๒๗ - กม.๓๑+๑๖๕ และ กม.๓๓+๒๗๕ – กม.๓๗+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔.๕๖๓ กม.) 20/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 09/04/2567 11,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,070 รายการ