f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.117 ตอน พญาแมน – ไร่อ้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.204+664 -กม.208+029 (LT.เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (90 ต้น) 15/05/2567 4,318,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.11 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.337+513 - กม.341+523 (LT.,RT.เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (83 ต้น) 13/05/2567 5,311,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 การกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.117 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.231+149 - กม.232+914 (LT.,RT เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (43 ต้น) 13/05/2567 2,360,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2567 850,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบโรงเก็บพัสดุ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2567 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2567 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2567 16,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2567 34,504.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2567 5,855.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2567 8,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2567 9,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2567 9,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2567 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2567 10,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2567 183,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,070 รายการ