f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 1 งาน 09/04/2567 5,225.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2567 198,388.64 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2567 100,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2567 100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 05/04/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทางทล. 11 ตอน 0501 กม.271+352 - กม.300+000, ทล. 11 ตอน 0502 กม.300+000 - กม.317+000, ทล. 11 ตอน 0503 ตอน 3 กม.317+000 - กม.351+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง (51.59 ตร.ม.) 07/05/2567 449,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศาทล.117 ตอน 0401กม.196+055 - กม.199+815,ทล.117 ตอน 0403 กม.278+710 - กม.282+915, ทล.1196 ตอน 0100 กม.8+124 - กม.11+745 ปริมาณงาน 3 แห่ง (877.00 13/05/2567 439,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0102 ตอน ฟากคลองตรอน - พิชัย ระหว่าง กม.40+292 - กม.41+250 ปริมาณงาน (1,198.00 ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2567 479,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน นาอิน – ชัยมงคล ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๒๗๑+๔๓๐ - กม. ๒๗๓+๐๘๒ (LT.,RT) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓,๒๘๘.๐๐ ม.) 08/05/2567 5,997,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน ๙ แห่ง (๓๗๕ ต้น) 13/05/2567 3,872,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๑๐๔๕ ตอน อุตรดิตถ์ - วังสีสูบ กม. ๒+๖๖๕ - กม.๗+๗๗๗ เป็นช่วงๆ ทล.๑๐๔๑ ตอน พระแท่น – อุตรดิตถ์ กม. ๖+๗๔๖ - กม. ๑๐+๔๖๓ เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 15/05/2567 4,786,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 12,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 03/04/2567 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2567 ถึงเดือน มี.ค. 2567 02/04/2567 109,565.68 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๔ ตอน น้ำอ่าง – วังผาชัน กม.๓๐+๔๒๗ - กม.๓๑+๑๖๕ และ กม.๓๓+๒๗๕ – กม.๓๗+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔.๕๖๓ กม.) 09/04/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,070 รายการ