f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
ประวัติแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)
ลงวันที่ 22/11/2561

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) 

ก่อตั้ง เมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2546 ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/21/2546 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2546

ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.258+545 มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกำกับดูแล บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพ

พร้อมบริการให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

พันธกิจ

"พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้เส้นทาง"

กลยุทธ์ 

1. ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าประหยัด โปร่งใส และตรวจสอบได้

2. ปรับปรุง และบำรุงรักษาเส้นทางโครงข่ายที่เชื่อมโยงสี่แยกอินโดจีนให้มาตรฐาน

3. ปรับปรุงระบบการทำงานโดยนำเทคโนโลยี

4. ปรับปรุงการทำงานโดยใช้วิธีการจ้างเหมา

5. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และสร้างแรงจูงใจที่จะนำความรู้

    และเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้อย่างเหมาะสม(GIS)


'