วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
โครงสร้างหน่วยงาน
ลงวันที่ 26/05/2563

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   รับผิดชอบ งานสารสนเทศ, งานสารบรรณ, งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุและสัญญา

-  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานของ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

-  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    ฝ่ายปฏิบัติงาน

-  ดำเนินงานบำรุงปกติ บำรุงตามกำหนดเวลา

-  งานรักษาสภาพทางบำรุงพิเศษ และบูรณะ

-  ตรวจสอบแนวเขตทางหลวง

-  ควบคุมดูแลการรุกล้ำเขตทางหลวง

-  ตรวจสอบการขออนุญาตการทำทางเชื่อม ปักเสาพาดสาย และดันท่อลอด ในเขตทางหลวง

-  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงฯ

   ฝ่ายวิศวกรรม

   งานแผนงาน

-  วางแผนงานบำรุงปกติ บำรุงพิเศษ บำรุงตามกำหนดเวลา

-  งานบูรณะ และงานรักษาสภาพทาง

-  วางแผนการใช้เครื่องจักร

-  ติดตามประเมินผลรายงาน ผลการปฏิบัติงาน

    งานอำนวยความปลอดภัย

-  ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง 

    งานปรับซ่อม

-  ดำเนินการบำรุงเพื่อรักษาป้องกันการชำรุด ปรับแต่งซ่อมบำรุงเครื่องจักร ยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
202 ดาวน์โหลด

'