f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 28/11/2561

หน่วยอำนวยความปลอดภัย

ตั้งอยู่ที่ด้านซ้ายมือของอาคารสำนักงานแขวงฯ

นายปรีชา เขียวเหลือง

หัวหน้าหน่วยอำนวยความปลอดภัย

แถวบน จากซ้ำยไปขวา 1. นายโยธิน วันจันท 2. นายกฏะฎา นวลจันทร์เพ็ญ 3. นายปรีชา เขียวเหลือง (ห้วหน้หน่วยอำนวยความปลอดภัย)

4. นางสาวนยุพร แก้วประเสริฐ 5. นางสาวพชนก พุกไชยนาม 6. นางสาวนิภา สีสวัสดิ์ 7. นายจีรพงฐ์ ด้วงสงกา

แถวกลาง 1. นายณรงค์ฤทธิ์ เนาวโชติ 2. นายมนู หลาวเพ็ชร 3. นายประจวบ ใจจร 4. นายพิเชษ ปราบโจร 5. นายสุชาติ ปูซึ้ง

แถวล่าง 1. นายสิริชัย เพรรพล 2. นายนิธิกร ปูงี้ง 3. นายลิชิต ปูขึ้ง .นางสาวชุติมา เหงากูล 5, นายสายชล ปูซึ้ง 6. นายสุระศักดิ์ ครุฑตัน 7. นายหัสวรรษ วงษ์ศรี

8. นายยงยุทธ แก่งอินทร์ . นายณัฐวุฒิ เทียรอุดม 10. นางสาวธณัฏฐา สิงหวิชัย


'