f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1936 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2562 18,907.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1937 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2562 8,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1938 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2562 13,065.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1939 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2562 42,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1940 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างติดตั้งทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ บนทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0100 ตอนอุตรดิตถ์ - วังสีสูบ กม.4+425 (ขวาทาง) ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งจ้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2562 24,081.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1941 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างทำป้ายไวนิล ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งจ้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2562 5,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1942 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจรที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน - ชัยมงคล กม.278+100 (LT.) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2562 10,758.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1943 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2562 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1944 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2562 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1945 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างดำเนินการถางป่า - ขุดตอ (งาน CLEARING AND GRUBBING) ในสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2562 408,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1946 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2562 256,543.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1947 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2562 22,373.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1948 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2562 11,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1949 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างตัดชุดเครื่องแบบยามรักษาการณ์แขนยาว จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2562 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1950 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2562 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,936 ถึง 1,950 จาก 2,093 รายการ