f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1966 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2562 40,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1967 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างทำป้ายไวนิล ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งจ้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 47,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1968 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2562 98,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1969 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2562 13,517.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1970 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2562 195,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1971 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2562 22,305.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1972 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2562 248,357.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1973 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2562 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1974 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2562 99,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1975 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 356,736.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1976 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 5,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1977 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 48,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1978 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 โครงการแผนรายประมาณการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.๒๖๕ 30/04/2562 50,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1979 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2562 60,685.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1980 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2562 10,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,966 ถึง 1,980 จาก 2,093 รายการ