f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1996 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2562 248,357.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1997 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2562 20,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1998 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2562 5,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1999 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2562 13,102.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2000 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2562 13,675.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2001 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างดำเนินการตัดหญ้าในสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ตามรายละเอียดใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2562 99,007.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2002 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2562 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2003 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2562 68,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2004 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 22,363.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2005 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2006 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2562 28,061.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2007 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 07/02/2562 1,385,721.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2008 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2562 5,595.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2009 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2562 9,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2010 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,186.00 ต้น 24/05/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,996 ถึง 2,010 จาก 2,093 รายการ