f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2011 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2562 94,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2012 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 23,083.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2013 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 16,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2014 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2562 23,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2015 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2562 300,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2016 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2562 20,435.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2017 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 12,305.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2018 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2562 42,362.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2019 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2562 75,005.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2020 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2562 8,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2021 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2562 7,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2022 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2562 85,625.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2023 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 57,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2024 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 76,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2025 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ST 180 (มอก.213-2552) จำนวน 4 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2562 6,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,011 ถึง 2,025 จาก 2,093 รายการ