f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2056 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งจ้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2561 71,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2057 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2561 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2058 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 99,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2059 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 7,238.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2060 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 5,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2061 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 5,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2062 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2063 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 229,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2064 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 8,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2065 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 11,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2066 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 11,205.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2067 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2561 80,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2068 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 13/12/2561 2,021,224.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2069 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.190+757 - กม.193+523 ปริมาณงาน 24,894.00 ตร.ม. 31/01/2562 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2070 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1324 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทุ่งป่ากระถิน - พญาแมน ระหว่าง กม.6+257 - กม.8+320 ปริมาณงาน 18,567.00 ตร.ม. 29/01/2562 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 2,056 ถึง 2,070 จาก 2,093 รายการ