f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2026 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างทำป้ายไวนิล ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งจ้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 22,875.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2027 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 29,035.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2028 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2561 239,401.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2029 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2561 86,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2030 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2561 9,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2031 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2561 12,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2032 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2561 6,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2033 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งจ้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2561 71,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2034 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2561 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2035 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 99,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2036 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 7,238.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2037 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 5,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2038 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 5,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2039 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2040 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 229,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,026 ถึง 2,040 จาก 2,070 รายการ