f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1951 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 34,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1952 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 10,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1953 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างดำเนินการขยายเขตพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าโดยไม่ต้องดับไฟ บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน - ชัยมงคล ที่ กม.291 + 950 (ซ้ายทาง) 18/04/2562 199,881.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1954 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2562 65,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1955 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2562 5,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1956 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2562 8,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1957 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2562 442,712.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1958 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2562 27,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1959 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2562 6,092.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1960 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างทำป้ายไวนิล ตามรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งจ้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2562 18,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1961 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2562 7,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1962 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2562 16,585.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1963 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2562 6,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1964 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 05/04/2562 2,085,435.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1965 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างทำการ งานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน(รหัสงาน 21200) บนทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0101 ตอน อุตรดิตถ์ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.1-254-กม.1+410 (RT.) 04/04/2562 178,996.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,951 ถึง 1,965 จาก 2,093 รายการ