f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1981 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2562 17,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1982 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อ ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 277 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2562 499,154.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1983 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2562 49,508.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1984 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ชนิด 2 ดวงโคม พร้อมป้ายเตือน บนเสาแขวนสูง (Mast Arm) บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน - ชัยมงคล ที่ กม.279+745 (LT.) , กม.280+145 (RT.) , กม.284+975 (LT.) กม.285+375 (RT.) , กม.297+875 07/03/2562 468,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1985 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2562 65,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1986 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2562 11,996.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1987 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 05/03/2562 589,165.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1988 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2562 7,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1989 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2562 29,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1990 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2562 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1991 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 01/03/2562 14,555.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1992 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างผลิตพร้อมติดตั้งทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0100 01/03/2562 9,222.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1993 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 24,115.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1994 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2562 10,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1995 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2562 248,357.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,981 ถึง 1,995 จาก 2,093 รายการ